یکشنبه, 07 خرداد 1396
 • پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
  پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست برگزاری سه دوره گوگل ارث با عنوان گوگل ارث ابزاری نا شناخته در مدیریت علوممحیطی در سه سال متوالی
 • تربیت مدرس نور
  تربیت مدرس نور برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تربیت مدرس نور با همکاری انجمن علمی آبخیزداری
 • صندوق بیمه بانک کشاورزی
  صندوق بیمه بانک کشاورزی برگزاری دوره گوگل ارث و جی پی اس در صندوق بیمه بانک کشاورزی استان البرز
 • دانشگاه پیام نور شاهرود
  دانشگاه پیام نور شاهرود برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه پیام نور شاهرود گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • دوره گوگل ارث دانشگاه تهران و شرکت اورانوس
  دوره گوگل ارث دانشگاه تهران و شرکت اورانوس برگزاری دوره گوگل ارث با همکاری دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست و شرکت فناوری اورانوس فضا
 • دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی آبیاری پردیس ابوریحان
 • دانشگاه علوم تحقیقات تهران
  دانشگاه علوم تحقیقات تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی خاکشناسی
 • دانشگاه اردکان
  دانشگاه اردکان برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه سراسری اردکان دانشکده منابع طبیعی
 • دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان
 • پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
  پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست برگزاری سه دوره گوگل ارث با عنوان گوگل ارث ابزاری نا شناخته در مدیریت علوممحیطی در سه سال متوالی
 • دانشگاه علوم تحقیقات تهران
  دانشگاه علوم تحقیقات تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه علوم تحقیقات تهران با همکاری انجمن علمی خاکشناسی

تقدیرنامه ها

 • پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
  پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست برگزاری سه دوره گوگل ارث با عنوان گوگل ارث ابزاری نا شناخته در مدیریت علوممحیطی در سه سال متوالی
 • تربیت مدرس نور
  تربیت مدرس نور برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تربیت مدرس نور با همکاری انجمن علمی آبخیزداری
 • صندوق بیمه بانک کشاورزی
  صندوق بیمه بانک کشاورزی برگزاری دوره گوگل ارث و جی پی اس در صندوق بیمه بانک کشاورزی استان البرز
 • دانشگاه پیام نور شاهرود
  دانشگاه پیام نور شاهرود برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه پیام نور شاهرود گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • دوره گوگل ارث دانشگاه تهران و شرکت اورانوس
  دوره گوگل ارث دانشگاه تهران و شرکت اورانوس برگزاری دوره گوگل ارث با همکاری دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست و شرکت فناوری اورانوس فضا
 • دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی آبیاری پردیس ابوریحان
 • دانشگاه علوم تحقیقات تهران
  دانشگاه علوم تحقیقات تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی خاکشناسی
 • دانشگاه اردکان
  دانشگاه اردکان برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه سراسری اردکان دانشکده منابع طبیعی
 • دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان
 • پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
  پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست برگزاری سه دوره گوگل ارث با عنوان گوگل ارث ابزاری نا شناخته در مدیریت علوممحیطی در سه سال متوالی
 • دانشگاه علوم تحقیقات تهران
  دانشگاه علوم تحقیقات تهران برگزاری دوره گوگل ارث در دانشگاه علوم تحقیقات تهران با همکاری انجمن علمی خاکشناسی
"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" онлайн

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" онлайн

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" онлайн "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" "10 серия" "11 серия" "12 серия" "13 серия" "14 серия" "15 серия" "16 серия" "17 серия" "18 серия" "19 серия" "20 серия" 10 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" HD "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 19 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" 720 "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 11 04 2017 "9 серия" "10 серия" "11 серия" "12 серия" "13 серия" "14 серия" "15 серия" "16 серия" "17 серия" "18 серия" "19 серия" "20 серия" 18 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" тнт "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" "10 серия" "11 серия" "12 серия" "13 серия" "14 серия" "15 серия" "16 серия" "17 серия" "18 серия" "19 серия" "20 серия" 16 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" HD "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 18 04 2017 "9 серия" "10 серия" "11 серия" "12 серия" "13 серия" "14 серия" "15 серия" "16 серия" "17 серия" "18 серия" "19 серия" "20 серия" 13 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" нд "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 15 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" бигсинема "ФилФак"

ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 720.

Миша Соломонов "Филфак"Миша Соломонов ФилФак 19 серия смотреть онлайн.

Актёр Денис Парамонов 18 серия 17 серия полный сезон.

Рома Бабин "Филфак"Рома Бабин 20 серия 6 серия все серии.

Актёр Василий Поспелов 8 серия тнт ФилФак 6 серия.

Женя Морозов "Филфак"Женя Морозов 17 серия ФилФак 1 серия ФилФак

Актёр Алексей Золотовицкий 20 серия ФилФак, 7 серия ФилФак,

Лена Осокина "Филфак"Лена Осокина 12 серия ФилФак,10 04 2017

Актриса Александра Бортич 2 серия ФилФак, 17 04 2017

Боря "Филфак"Боря 14 серия ФилФак, 14 04 2017

Актёр Алексей Литвиненко 1 серия ФилФак, 10 04 2017

Слава "Филфак"Слава 12 серия ФилФак, 18 04 2017

Актёр Михаил Тройник 2 серия ФилФак, 11 04 2017

Надя Васина "Филфак" Надя Васина 9 серия ФилФак, 11 04 2017

Актриса Полина Пушкарук 9 серия ФилФак, 14 04 2017

Маша "Филфак"Маша 13 серия ФилФак, 20 04 2017

Актриса Александра Велескевич 7 серия ФилФак, 17 04 2017

Валерий Гудков "Филфак"Валерий Гудков 3 серия ФилФак, 14 04 2017

Актёр Ефим Шифрин 14 серия ФилФак, 20 04 2017

Вера Фомина "Филфак"Вера Фомина 8 серия ФилФак, 17 04 2017

Актриса Виолетта Давыдовская 14 серия ФилФак, 14 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" 720 "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 12 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" HD "ФилФак"

ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" бигсинема.

Миша Соломонов "Филфак"Миша Соломонов ФилФак 5 серия смотреть онлайн.

Актёр Денис Парамонов 3 серия 20 серия полный сезон.

Рома Бабин "Филфак"Рома Бабин 1 серия 11 серия все серии.

Актёр Василий Поспелов 5 серия тнт ФилФак 18 серия.

Женя Морозов "Филфак"Женя Морозов 14 серия ФилФак 1 серия ФилФак

Актёр Алексей Золотовицкий 3 серия ФилФак, 15 серия ФилФак,

Лена Осокина "Филфак"Лена Осокина 2 серия ФилФак,19 04 2017

Актриса Александра Бортич 18 серия ФилФак, 10 04 2017

Боря "Филфак"Боря 3 серия ФилФак, 13 04 2017

Актёр Алексей Литвиненко 19 серия ФилФак, 13 04 2017

Слава "Филфак"Слава 1 серия ФилФак, 10 04 2017

Актёр Михаил Тройник 13 серия ФилФак, 10 04 2017

Надя Васина "Филфак" Надя Васина 17 серия ФилФак, 17 04 2017

Актриса Полина Пушкарук 16 серия ФилФак, 17 04 2017

Маша "Филфак"Маша 2 серия ФилФак, 19 04 2017

Актриса Александра Велескевич 19 серия ФилФак, 20 04 2017

Валерий Гудков "Филфак"Валерий Гудков 1 серия ФилФак, 16 04 2017

Актёр Ефим Шифрин 3 серия ФилФак, 20 04 2017

Вера Фомина "Филфак"Вера Фомина 20 серия ФилФак, 18 04 2017

Актриса Виолетта Давыдовская 10 серия ФилФак, 13 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" HD "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 15 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" 720 "ФилФак"

ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 720.

Миша Соломонов "Филфак"Миша Соломонов ФилФак 10 серия смотреть онлайн.

Актёр Денис Парамонов 2 серия 14 серия полный сезон.

Рома Бабин "Филфак"Рома Бабин 14 серия 9 серия все серии.

Актёр Василий Поспелов 17 серия тнт ФилФак 4 серия.

Женя Морозов "Филфак"Женя Морозов 19 серия ФилФак 16 серия ФилФак

Актёр Алексей Золотовицкий 15 серия ФилФак, 13 серия ФилФак,

Лена Осокина "Филфак"Лена Осокина 1 серия ФилФак,14 04 2017

Актриса Александра Бортич 16 серия ФилФак, 13 04 2017

Боря "Филфак"Боря 11 серия ФилФак, 15 04 2017

Актёр Алексей Литвиненко 2 серия ФилФак, 11 04 2017

Слава "Филфак"Слава 14 серия ФилФак, 18 04 2017

Актёр Михаил Тройник 11 серия ФилФак, 13 04 2017

Надя Васина "Филфак" Надя Васина 10 серия ФилФак, 19 04 2017

Актриса Полина Пушкарук 15 серия ФилФак, 12 04 2017

Маша "Филфак"Маша 4 серия ФилФак, 10 04 2017

Актриса Александра Велескевич 15 серия ФилФак, 10 04 2017

Валерий Гудков "Филфак"Валерий Гудков 10 серия ФилФак, 12 04 2017

Актёр Ефим Шифрин 6 серия ФилФак, 11 04 2017

Вера Фомина "Филфак"Вера Фомина 18 серия ФилФак, 15 04 2017

Актриса Виолетта Давыдовская 20 серия ФилФак, 19 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" тнт "ФилФак" ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 19 04 2017

"ФилФак" 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия "ФилФак" бигсинема "ФилФак"

ФилФак "5 серия" "6 серия" "7 серия" "8 серия" "9 серия" 720.

Миша Соломонов "Филфак"Миша Соломонов ФилФак 19 серия смотреть онлайн.

Актёр Денис Парамонов 2 серия 18 серия полный сезон.

Рома Бабин "Филфак"Рома Бабин 5 серия 6 серия все серии.

Актёр Василий Поспелов 1 серия тнт ФилФак 3 серия.

Женя Морозов "Филфак"Женя Морозов 14 серия ФилФак 12 серия ФилФак

Актёр Алексей Золотовицкий 9 серия ФилФак, 2 серия ФилФак,

Лена Осокина "Филфак"Лена Осокина 11 серия ФилФак,16 04 2017

Актриса Александра Бортич 17 серия ФилФак, 15 04 2017

Боря "Филфак"Боря 3 серия ФилФак, 17 04 2017

Актёр Алексей Литвиненко 2 серия ФилФак, 13 04 2017

Слава "Филфак"Слава 2 серия ФилФак, 12 04 2017

Актёр Михаил Тройник 10 серия ФилФак, 20 04 2017

Надя Васина "Филфак" Надя Васина 18 серия ФилФак, 11 04 2017

Актриса Полина Пушкарук 11 серия ФилФак, 15 04 2017

Маша "Филфак"Маша 4 серия ФилФак, 16 04 2017

Актриса Александра Велескевич 13 серия ФилФак, 13 04 2017

Валерий Гудков "Филфак"Валерий Гудков 16 серия ФилФак, 12 04 2017

Актёр Ефим Шифрин 14 серия ФилФак, 12 04 2017

Вера Фомина "Филфак"Вера Фомина 12 серия ФилФак, 10 04 2017

Актриса Виолетта Давыдовская 18 серия ФилФак, 20 04 2017